SAM-guiden

Systematiskt arbetsmiljöarbete, ofta förkortat SAM, syftar till att förebygga arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet. SAM är ett lagkrav och ska genomföras i samverkan med behörigt utsett skyddsombud och arbetstagare.

I TYAs SAM-guide får du reda på varför och hur du ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får även handfasta verktyg för detta arbete.

För att kunna ta del av alla länkade verktyg behöver du ett lösenord från vår webbshop. Informationen på sidan och den digitala checklistan SAM-kollen kräver inget lösenord.

Skaffa lösenord:

  • Om företaget inte redan har ett konto i TYAs webbshop, behöver du registrera ett. 
  • Lösenordet är kostnadsfritt för TYA-anslutna företag, deras skyddsombud och alla deras anställda.
  • När du skaffat ditt lösenord kan du låsa upp de dokument som finns länkade i SAM-guiden. Dokumenten lämpar sig bäst att öppna i programmet Acrobat.

För frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hänvisar vi till TYAs OSA-guide.

Till webbshop

SAM Cirkel Följa upp Undersöka Riskbedöma Åtgärda

Följ upp åtgärdade risker för att säkerställa att de försvunnit eller minskat, och att inga nya risker har uppstått.

Undersök arbetsmiljön och ta reda på vilka risker som finns.
Det kan göras till exempel genom skyddsronder, undersökningar, dialog på arbetsplatsen eller medarbetarsamtal.

Bedöm de risker som upptäcks genom att väga samman vilken skada som kan uppstå och hur troligt det är att något ska hända.

Riskbedömning görs när en risk upptäcks, när något har inträffat eller inför förändringar i verksamheten.

Åtgärda de risker som upptäckts. Prioritera de risker som kan leda till störst skada och som är mest troliga att de sker.

Bedömda risker och förslag på åtgärder förs in i en handlingsplan som beskriver vilken risk som ska åtgärdas, hur den ska åtgärdas, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och när åtgärden ska följas upp.

Vad är Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, ofta förkortat SAM, syftar till att förebygga arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet. SAM är grunden i företagets arbetsmiljöarbete och ska ske i samverkan med behörigt utsett skyddsombud och arbetstagare.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö är inte ett val, det är ett lagkrav för alla arbetsgivare. Det finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.

SAM beskrivs ofta som en cirkel och brukar kallas för SAM-cirkeln. Det beror på att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kontinuerligt arbete i fyra faser.

  • Att undersöka arbetsmiljön.
  • Att bedöma risker som upptäckts.
  • Att åtgärda risker så att ohälsa och olycksfall inte inträffar.
  • Att följa upp effekten.

För att få en överblick över företagets systematiska arbetsmiljöarbete, gör SAM-kollen.

Samverkan, arbetsmiljöpolicy och årshjul

Information om samverkan, grunden i allt arbetsmiljöarbete, samt stöd och verktyg för att skapa en arbetsmiljöpolicy och ett årshjul.

Ansvar och roller

Information om olika roller och dess ansvar för att arbetsmiljöarbetet ska fungera.

Uppgiftsfördelning – ansvar att utföra en arbetsmiljöuppgift

När, var och hur behövs uppgiftsfördelning. Här finns information, stöd och mallar.

Praktiska hjälpmedel

Här finns verktyg och hjälpmedel för att dokumentera och arbeta med företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Bland annat finns mallar för riskhantering, policys, uppgiftsfördelning och rutiner.

Arbeta med risker

Information och verktyg för företagets arbete med riskhantering. Risker i verksamheten ska identifieras genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Rutiner och instruktioner

Alla företag ska ha rutiner och instruktioner för att skapa en säker arbetsmiljö. Här finns information, checklistan Rutinkollen och färdiga mallar.

Dokumentation och sanktionsavgifter

Information om de dokumentationskrav som ställs på företaget samt exempel på sanktionsavgifter som kan utfärdas av Arbetsmiljöverket om föreskrifter inte följs.