SAM-guiden

SAM-guiden är ett verktyg som förenklar företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och hjälper er att i samverkan skapa förutsättningar för en säkrare arbetsplats.

Guiden innehåller information indelat i olika avsnitt om hur och varför du ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. I avsnittet Praktiska hjälpmedel hittar du till exempel mallar och checklistor. För att kunna ta del av hjälpmedlen behöver du ett lösenord. Ett lösenord beställer du via vår webbshop.

För TYA-anslutna företag, deras skyddsombud och anställda, ingår kostnaden för lösenordet i TYA-avgiften.

Till webbshop

Om du har frågor som rör organisatorisk och social arbetsmiljö ska du läsa mer i vår OSA-guide.

SAM CirkelFölja uppUndersökaRiskbedömaÅtgärda

Följ upp åtgärdade risker för att säkerställa att de försvunnit eller minskat, och att inga nya risker har uppstått.

Undersök arbetsmiljön och ta reda på vilka risker som finns.
Det kan göras till exempel genom skyddsronder, undersökningar, dialog på arbetsplatsen eller medarbetarsamtal.

Bedöm de risker som upptäcks genom att väga samman vilken skada som kan uppstå och hur troligt det är att något ska hända.

Riskbedömning görs när en risk upptäcks, när något har inträffat eller inför förändringar i verksamheten.

Åtgärda de risker som upptäckts. Prioritera de risker som kan leda till störst skada och som är mest troliga att de sker.

Bedömda risker och förslag på åtgärder förs in i en handlingsplan som beskriver vilken risk som ska åtgärdas, hur den ska åtgärdas, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och när åtgärden ska följas upp.

Vad är Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet. SAM är grunden i företagets arbete när det gäller att skapa en trygg och säker arbetsplats. Arbetet sker i samverkan mellan skyddsombudet och arbetstagarna.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö är inte ett val, det är ett lagkrav för alla arbetsgivare. Det finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetet med SAM beskriv ofta som en cirkel. Det beror på beror på att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kontinuerligt arbete i fyra faser:

  1. Att undersöka arbetsmiljön.
  2. Att bedöma risker som upptäckts.
  3. Att åtgärda risker så att ohälsa och olycksfall inte inträffar.
  4. Att följa upp effekten.

För att få en överblick över ditt företags systematiska arbetsmiljöarbete, gör SAM-kollen.

Samverkan, arbetsmiljöpolicy och årshjul

Information om samverkan, grunden i allt arbetsmiljöarbete, samt stöd och verktyg för att skapa en arbetsmiljöpolicy och ett årshjul.

Ansvar och roller

Information om olika roller och dess ansvar för att arbetsmiljöarbetet ska fungera.

Uppgiftsfördelning – ansvar att utföra en arbetsmiljöuppgift

När, var och hur behövs uppgiftsfördelning. Här finns information, stöd och mallar.

Praktiska hjälpmedel

Här finns verktyg och hjälpmedel för att dokumentera och arbeta med företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Bland annat finns mallar för riskhantering, policys, uppgiftsfördelning och rutiner.

Arbeta med risker

Information och verktyg för företagets arbete med riskhantering. Risker i verksamheten ska identifieras genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Rutiner och instruktioner

Alla företag ska ha rutiner och instruktioner för att skapa en säker arbetsmiljö. Här finns information, checklistan Rutinkollen och färdiga mallar.

Dokumentation och sanktionsavgifter

Information om de dokumentationskrav som ställs på företaget samt exempel på sanktionsavgifter som kan utfärdas av Arbetsmiljöverket om föreskrifter inte följs.

Lär dig mer om SAM genom vårt kursutbud

Här samlar vi alla kurser i TYAs utbud som berör systematiskt arbetsmiljöarbete.
Se hela kursutbudet

Sätt fart på arbetsmiljöarbetet med SAM-guiden

Alla måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, men för ett mindre företag kan lagkraven kännas övermäktiga. Nu finns ett verktyg som gör det lätt att göra rätt.

– De som gör alla delar i vår guide kan känna sig trygga med att de har ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, avslutar Katarina Geller.

Lagen är tydlig; även om du bara har en anställd måste du följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det handlar om saker som att ta fram policys och bedöma risker, och allt måste göras och följas upp. För stora företag med egen HR-avdelning är det här kanske inga problem, men för däckföretaget med fem anställda kan det te sig som ett oöverstigligt berg av administration.

– Vi tog fram guiden för att hjälpa våra anslutna företag som inte har egna lösningar på plats, och ge dem ett så komplett verktyg som möjligt. Här finns färdiga checklistor och mallar för alla delar av SAM som du enkelt fyller i, säger Katarina Geller som är projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Undvik sanktioner med SAM-guiden

SAM-guiden är speciellt riktad till transportbranschen, och har till exempel branschanpassade rutiner för riskhantering.

– En av guidens stora styrkor är att alla rutiner bygger på partsöverenskommelser. Allt som står i våra mallar är med andra ord framtaget i samverkan med Transportbranschens parter, vilket sparar tid och onödig administration.

Ett annat skäl att använda SAM-guiden är att den också kan spara företaget pengar.

– Det kan bli dyrt att inte ha det systematiska arbetsmiljöarbetet på plats. Att inte ha en rutin för fortlöpande tillsyn av trycksatt anordning kan kosta mellan 10 000 och 100 000 kronor i sanktioner beroende på företagets storlek, säger Katarina.

Därför ska du använda SAM-guiden

En som testat att använda SAM-guiden i praktiken är Lars Johansson, regional projektledare på TYA och HR-konsult på en större åkerikoncern i Halland och Göteborg.

– Tidigare satt vi och klippte och klistrade för att få ihop ett underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet. När SAM-guiden kom kunde vi plötsligt jobba strukturerat efter enkla mallar och bygga upp systemet från grunden.

Enligt Lars är det en stor fördel att innehållet är anpassat för transportbranschen.

– Vi har till och med börjat använda delar av SAM-guiden som information till nyanställda och ska se till att alla på företaget kommer åt materialet.

SAM-guiden finns på TYAs hemsida, men går nu också att beställa som en fysisk pärm med utskrivna mallar och flikar för de olika avsnitten. Alla TYA-anslutna företag har fri tillgång till materialet.

5 skäl att använda guiden

  1. Du kan checka av företagets nuläge och vad som saknas i arbetsmiljöarbetet.
  2. Du får hjälpmedel för alla delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  3. Du får branschanpassade rutiner för riskhantering.
  4. Alla rutiner bygger på partsöverenskommelser.
  5. Du får stöd och mallar för korrekt fördelning av arbetsmiljöuppgifter.