Projekt och områden inom miljöbranschen

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för miljöbranschen. I vår webbshop hittar du mer information om miljöbranschen.

TYA Branschnorm Miljö

För arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av kommunal avfallshämtning (LOU).

De miljöföretag som är anslutna till TYA upplever att det är vanligt förekommande med svårtolkade och otydliga upphandlingsdokument. Miljöbranschen upplever att kraven varierar stort och vill se mer enhetliga upphandlingar.

På branschens initiativ har TYA drivit och genomfört ett arbetsmiljöprojekt där vi har tagit fram en branschnorm för arbetsmiljö- och kompetenskrav vid offentlig upphandling av kommunal avfallshämtning. Projektets syfte har varit att få till stånd en större likriktning där kraven som ställs är mer homogena, till exempel vad gäller hämtställen, dragvägar och förarnas utbildning.

Miljöföretag! Se till att de upphandlingar ni är med i använder sig av TYA Branschnorm Miljö.

Tydliga och realistiska krav lägger grunden för en god arbetsmiljö för sophämtare. Det möjliggör också för företagen att teckna avtal med en lägre risknivå. Allt sammantaget ger goda förutsättningar för en hållbar avtalsrelation.

TYA Branschnorm Miljö är checklistan som ger stöd inför och under upphandling av kommunal avfallshämtning och som guidar till mer precisa upphandlingsdokument med enhetliga krav.

TYA Branschnorm Miljö

5 tips för bättre upphandling:

 1. Ställ konkreta och relevanta krav. Det minskar risken för överprövningar.
 2. Ställ inga krav du inte avser att följa upp. Förenkla och förtydliga.
 3. Öppna upp för dialog och ställ frågor till potentiella anbudsgivare.
 4. Redogör för vilka avvikelser som kan uppstå och rutinerna för att hantera dem.
 5. Börja i tid! Avtalet ska gärna vara undertecknat ett år innan avtalsstart.

Beställ TYA Branschnorm Miljö

Branschnormen är en checklista som ger stöd för upphandlare i deras arbete med offentliga upphandlingar av kommunal avfallshämtning och finns att beställa i TYAs webbshop.  För TYA-anslutna företag är branschnormen redan inkluderad i avgiften.

Här kan du ladda ner en informationsfolder om branschnormen. För dig som upphandlar kommunal avfallshämtning.

Upphandlare kan få TYA Branschnorm Miljö kostnadsfritt
TYA har distribuerat ett kostnadsfritt exemplar av TYA Branschnorm Miljö till samtliga upphandlingsenheter på Sveriges kommuner och regioner. Du som arbetar som upphandlare kan beställa branschnormen som PDF kostnadsfritt. Fyll i kontaktformuläret längst ner på sidan.

Fallskador i miljöbranschen

Fallskador är branschens vanligaste arbetsskada och TYA har på branschens förfrågan genomfört en förstudie som visar vilka fallskador som förekommer i miljöbranschen, i vilka sammanhang och i vilken omfattning. Här finns även förslag på aktiviteter baserat på resultatet av studien. Ladda ner förstudien här:

Fallskador i miljöbranschen.

Sammanfattning av förstudien

Fallskador i miljöbranschen ligger högt upp i statistiken förutom skär- och kontamineringsskador och klämskador. Även om fallskadorna minskat anser de som intervjuats att det är viktigt att fortsätta arbeta med att förhindra dem då konsekvenserna ofta blir stora och allvarliga. Skadorna inträffar oftast vintertid på grund av isbildning och faktorer kring det. Här visar förstudien att åtgärder och fokus bör ligga på säkerhetsfrågor rörande ”tänka rätt, göra rätt” samt på hur fordon tillverkas och utrustas. Intervjuerna som gjorts styrker detta.

 • Branschriktlinjer skulle kunna tas fram för ett likvärdigt sätt att arbeta kring upphandling och fordonstillverkning/fallskyddsutrustning, och rapporteringsfaktorer kring skador – hur skador rapporteras och arbetas vidare med. Att redan i upphandlingsstadiet arbeta med relativt enkla säkerhetsåtgärder på fordonen för att förebygga fallskador skulle kunna gynna branschen ytterligare. För att få en säker arbetsmiljö och undvika fallskador är det bra med dialog mellan beställare, upphandlande företag, skyddsombud och anställda på företagen. Öppenhet för goda exempel med bra och enkla lösningar skulle kunna lyftas.
 • Genom en bra dialog har branschen enligt intervjuerna kunnat förbättra skadehantering och förebyggande arbete. Att lyfta goda exempel på verksamheter där man arbetar så och inkluderar all personal vore därför en god idé. Alla känner idag till stressfaktorerna i branschen men alla gör inte något åt dem.
 • Branschen själv har kommit med flera bra förslag för att sprida och öka kunskapen inom flera områden. TYA behöver här arbeta mer för specifik spridning av redan befintligt material som branschen inte känner till och göra det på moderna sätt när det gäller att sprida mer kunskap om fallrisker samt vad de innebär.

Ny e-learning: Arbeta säkert med liftdumper

På branschens initiativ har TYA tagit fram en e-learning som bygger på den populära byxfoldern med samma namn och som möjliggör för förare av liftdumper att dokumentera sina teoretiska kunskaper. Kursdeltagaren får efter avslutad kurs och godkänt kunskapsprov ett intyg och en mall för körtillstånd. Till eLearningkursen Arbeta säkert med liftdumper.

Kvinnlig och manlig sophämtare vid sopbil

Kartläggning av hand- och armvibrationer hos sophämtare

TYA har genomfört en mindre förstudie för att kartlägga omfattningen av hand- och armvibrationer i sophämtarnas dagliga arbete. Studien innefattar vibrationsmätningar på miljöarbetare vid drag av olika kärl. Hans Lindell, forskare och expert på Sveriges forskningsinstitut (RISE) har deltagit i projektet.

Klämskador i miljöbranschen

Utifrån tidigare genomförd förstudie av klämskador i miljöbranschen, tar TYA nu fram material för att minska risken för miljöarbetare att utsättas för klämskador. Projektet pågår och planerade leveranser är under hösten.

Arbeta säkert

Varje år råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i sitt arbete. Olyckor som innebär stora personliga och ekonomiska förluster. Många av dessa olyckor skulle kunna undvikas om förutsättningar för att arbeta säkert finns.

Testa TYAs hoppsimulator och titta på filmerna Arbeta säkert som sophämtare.

Sophamtarnax3

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö låg till grund för TYA-projektet Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Projektet har genomfördes av TYA i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle. 

Projektet resulterade i TYA-rapporten: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Därefter har vi även tagit fram en kortversion av rapporten som innehåller tillägg på temat Hot och våld samt Riskbedömning och Rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en lathund, med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Allt material finns att beställa i TYAs webbshop – sök på ordet ”sophämtarnas”.

ABP-häfte 800x600

En guide för dig som hanterar Animaliska biprodukter

För att öka kunskap och medvetenhet om lagstiftningen gällande Animaliska biprodukter (ABP) har vi tillsammans med våra parter, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen, tagit fram en enkel guide i A4-format. Här lyfts även vikten av att upprätthålla en god hygien i arbetet för att minimera risk för smitta.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades arbetet med hämtning, transport och avlämning av ABP, och har nu resulterat i en enkel guide för miljöarbetare och deras arbetsgivare. ABP-lagstiftningen beskrivs på ett övergripande och kortfattat sätt med tips på vad som är bra och viktigt att tänka på vid hantering av ABP.

Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

Hjulutrustning

Förstudie – löslastade däck

En ny förstudie avslöjar en betydande variation i hanteringen av löslastade däck på svenska arbetsplatser. Studien bygger på skade- och olycksfallsstatistik, studiebesök på arbetsplatser och enkätundersökningar. Resultaten visar att den manuella och tunga hanteringen av däck är mer utbredd än förväntat och att inhyrd personal periodvis används för uppgiften. Förstudien är lämplig att läsas av arbetsledning och skyddsorganisation ute på arbetsplatserna inom däckbranschen, lager och logistik samt åkeri.

Hämta förstudien här.

Beställ TYA Branschnorm Miljö

Arbetar du som upphandlare kan du få ett kostnadsfritt exemplar av branschnormen i PDF-format. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort:

  Jag vill ha ett kostnadsfritt exemplar av TYA Branschnorm Miljö i pdf-format.
  Ja

  Kontaktperson

  Petter Lobrinker

  Projektledare

  08-734 52 28

  petter.lobrinker@tya.se

  Dela