Policy, rutiner och instruktioner vid tillbud

Information om policy och rutin för kränkande särbehandling. Instruktioner och tillbudsrapportering för respektive OSA-område.

Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten, detta görs lämpligen i en policy. Arbetsgivarens ska även ha en rutin för hantering av kränkande särbehandling. Det är också viktigt att arbetstagare har möjligt att rapportera tillbud gällande arbetsbelastning och arbetstid samt möjlighet att anmäla kränkande särbehandling.

För mer information om tillbud gällande fysisk arbetsmiljö gå till Tillbud och olycksfall på TYAs hemsida.

Kränkande särbehandling – policy, rutin, instruktion och anmälan

Arbetsgivare ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Det görs lämpligen i en policy vilken ska vara känd för alla i verksamheten. Det finns även krav på en rutin gällande kränkande särbehandling. Rutinen ska beskriva:

  • Vem som tar emot anmälan
  • Vad som händer med informationen
  • Vad mottagaren ska göra
  • Hur och var den utsatte snabbt får stöd

En instruktion ger mer detaljerad praktisk vägledning än en rutin.

  • Nedan finns förslag på policy, rutin, instruktion samt en blankett för anmälan färdiga att använda.

Färdiga mallar:

Policy – Kränkande särbehandling

Rutin – Kränkande särbehandling

Instruktion vid anmälan eller signal – Kränkande särbehandling

Anmälan om kränkande särbehandling

Arbetsbelastning och arbetstid – instruktioner och tillbudsrapportering

Ett problem eller en situation som är eller kan leda till en hälsorisk på en arbetsplats, ett tillbud, ska utredas och undersökas. Det gäller alla situationer även de som är kopplande till arbetsbelastning och arbetstid.

Instruktioner

Ett tillbud eller signal från arbetstagare om en situation som kan leda till en hälsorisk på arbetsplatsen ska utredas. En instruktion underlättar och ger praktisk vägledning. Nedan finns färdiga förslag på instruktioner att använda.

Instruktion vid anmälan eller signal – Arbetsbelastning

Instruktion vid anmälan eller signal – Arbetstid

Tillbudsrapportering

Ett tillbud eller signal från arbetstagare om en situation som kan leda till en hälsorisk på arbetsplatsen ska rapporteras. Nedan finns färdigt förslag på tillbudsrapport att använda.

Tillbudrapport gällande arbetstid och arbetsbelastning