ADR – Farligt gods

Farligt Gods – 1.3 kurser

Alla personer som är inblandade i en transport av farligt gods ska vara utbildade. Det gäller både personal som endast arbetar med till exempel ordermottagning eller dokumenthantering och den personal som hanterar gods och transportenheter.

Två kurser som regleras av ADR-regelverket är 1.3-kursen och förarkursen. För 1.3-utbildning finns krav på repetition samt dokumentation. I de allra flesta fall räcker ett ADR-intyg från en förarutbildning som 1.3-utbildning.

Företagets säkerhetsrådgivare har bl.a. som uppgift att bedöma och informera om vilken personal som behöver utbildning samt vad för utbildning personalen behöver.

TYA har två e-learnings för ADR. En för hamn och en för godstransport på väg:

Farligt gods 2023 ADR 1.3 för hamn
Farligt Gods 2023, 1.3 för delaktiga i ADR transporter

Tanker lorry or truck on a motorway

MSBs ADR 1.3-utbildning

Information hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida:

1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

1.3 Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

1.3 Dokumentation

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). I 3 § LFG anges att med transport avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

I Sverige gäller kravet på att ha en säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, dvs. väg, järnväg, sjö och luftfart.

Ansvar och uppgifter för säkerhetsrådgivare. Förebyggande uppgifter: Säkerställa att berörd personal har tillräcklig utbildning och att den finns dokumenterad.

Kontaktperson

Petter Lobrinker

Projektledare

08-734 52 28

petter.lobrinker@tya.se

Dela