Projekt och områden inom taxi

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Här hittar du ett urval av projekt som drivs för taxibranschen.

TYA Branschnorm Taxi

För arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av samhällsbetalda taxiresor (LOU)

När TYA genomförde en inventering av de utbildningskrav som ställs på färdtjänstförare i offentliga upphandlingar av taxitjänster stämde den väl överens med uppfattningen hos TYAs anslutna taxiföretag, nämligen att kraven varierar stort, både vad gäller omfattning och upplägg. Utifrån detta vill taxibranschen se mer enhetliga upphandlingar.

På branschens initiativ har TYA drivit och genomfört ett arbetsmiljöprojekt där vi har tagit fram en branschnorm för arbetsmiljö- och kompetenskrav vid upphandlingarna av samhällsbetalda resor. Projektets syfte har varit att få till stånd en större likriktning där kraven som ställs är mer homogena, till exempel vad gäller förarnas utbildning. Tydliga och realistiska krav lägger grunden för en god arbetsmiljö för taxiförare. Det möjliggör också för företagen att teckna avtal med en lägre risknivå. Allt sammantaget ger goda förutsättningar för en hållbar avtalsrelation.

Taxiförare

Taxiföretag, se till att de upphandlingar ni är med i använder sig av TYA Branschnorm Taxi!

Här är hjälpen för dig som upphandlar samhällsbetalda taxiresor

Svårtolkade och otydliga upphandlingsdokument är en vanlig orsak till att taxiföretag avstår från att lämna anbud. Därför har TYA tagit fram en branschnorm som ska hjälpa kommunerna att ställa rätt krav i rätt tid.
Att utföra resetjänster åt kommunen utgör grunden i verksamheten för många lokala taxibolag. Samtidigt avstår många taxiföretag från att lämna anbud, helt enkelt för att kommunernas upphandlingar är krångliga och svårtolkade.

– Taxibolagen behöver veta ungefär hur många resor per år, vilken typ av fordon och vilka utbildningskrav som ställs på förarna, men det är inte ovanligt att viktig information saknas i underlagen, säger Anna Nersing, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).

Vad kan det leda till?
– I värsta fall bristande konkurrens, överprövningar och i många fall högre priser. När underlaget är spretigt behöver taxibolagen ta höjd för oförutsedda kostnader i sin prissättning. Ställer kommunen krav på en tvådagarsutbildning för alla förare räknar en seriös anbudsgivare på vad det kommer att kosta. Tyvärr öppnar det upp för oseriösa aktörer som chansar på att kraven inte följs upp och då sätter ett lägre pris. Därför är det viktigt att kommunerna bara ställer krav som de avser att följa upp.

Vad beror otydligheten på?
– Upphandlare är sällan experter på taxitjänster. Upphandlingarna är dessutom komplexa och eftersom det är människor inblandade blir riskerna större. Jag tror att många kommuner vill ta det säkra för det osäkra och därför ställer en hel del ospecificerade krav. Resultatet blir att de får både färre och sämre anbud, vilket i slutändan drabbar resenärerna.

Varför ska kommunerna vara beredda att följa upp alla krav de ställer?
– För att motverka oseriösa anbud och överprövningar. Om det ställs krav på en viss utbildning behöver upphandlaren specificera hur lång och omfattande utbildningen ska vara, hur ofta den ska repeteras och om intyg krävs. Ju tydligare, desto lättare för taxibolagen att inkomma med relevanta anbud.

Hur genomför man en bra taxiupphandling?
– Då börjar man i god tid, gärna två år innan nuvarande avtal går ut, och har en dialog med potentiella anbudsgivare. Du utvärderar det senaste avtalet och ser vilka bitar som behöver ändras i den kommande upphandlingen.

– Taxibranschen efterfrågar också mer enhetliga upphandlingar. Då kan företagen lämna anbud på flera upphandlingar samtidigt och på så sätt bättre nyttja fordon och personal. Något som också kan leda till lägre priser.

Vad kan TYAs branschnorm hjälpa kommunerna med?

– Vi tydliggör kraven som en upphandlare bör ställa på taxibolagen, men även de krav som man inte bör ställa. Kommunen behöver till exempel inte ställa krav på det som redan finns i lagstiftningen, men det är väldigt viktigt att de redogör för rutiner och processer kring avvikelser. Vad händer om taxiföraren är sen? Vad händer om resenären inte är på plats? Om alla krav är tydligt formulerade och specificerade kan anbudsgivaren räkna på vad det kostar att erbjuda tjänsterna.

Varför ska kommunerna använda branschnormen?
– Därför att alla inblandade blir vinnare! Kommunen, taxibolagen, miljön, skattebetalarna och inte minst resenärerna. Om du sköter din upphandling seriöst så får du också en seriös leverantör, och har på köpet upphandlat trygghet!

7 tips till den som upphandlar taxitjänster

 1. Ställ konkreta och relevanta krav. Det minskar risken för överprövningar.
 2. Ställ inte krav du inte avser att följa upp.
 3. Förenkla och förtydliga.
 4. Öppna upp för dialog. Ställ frågor till branschen och potentiella anbudsgivare.
 5. Redogör för vilka avvikelser som kan uppstå, och rutinerna för att hantera dem.
 6. Börja i tid! Avtalet ska gärna vara undertecknat ett år innan avtalsstart.
 7. Ställ krav på att taxiföretaget är anslutet till BKY , ett digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd.

Här finns Branschnorm för arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av samhällsbetalda taxiresor (LOU) https://www.tya.se/om-oss/nyheter/tya-branschnorm-taxi-for-mer-enhetliga-upphandlingar/

 

 

Beställ TYA Branschnorm Taxi

Branschnormen är en checklista som ger stöd för upphandlare i deras arbete med offentliga upphandlingar av taxiresor och finns att beställa i TYAs webbshop, där den även finns som PDF för digital nedladdning. För TYA-anslutna företag är branschnormen kostnadsfri. Här kan du ladda ner en informationsfolder om branschnormen:  För dig som upphandlar samhällsbetalda taxiresor.

Upphandlare kan få TYA Branschnorm Taxi kostnadsfritt

TYA har distribuerat ett kostnadsfritt exemplar av Branschnorm Taxi till samtliga upphandlingsenheter på Sveriges kommuner och regioner. Arbetar du som upphandlare kan du få ett kostnadsfritt exemplar av branschnormen i PDF-format. Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort:

  Jag vill ha ett kostnadsfritt exemplar av TYAs branschnorm i pdf-format.
  Ja

  Kontaktperson

  Caroline Ljunglöf

  Projektledare

  08-734 52 29

  caroline.ljunglof@tya.se

  accompaniment service for siabled people

  Fördjupningskurs Färdtjänstförare

  Taxiföretagens instruktörer/utbildare efterfrågar fördjupade kunskaper inom ex SAM, OSA, lastsäkring och bemötande. I ett av årets nya arbetsmiljöprojekt tar vi fram en fördjupningskurs för de instruktörer som utbildar taxiförare som kör samhällsbetalda resor. Projektet planeras att starta under hösten. 

   Lastsäkring (e-learning)

  TYA-projektet tar fram en e-learning för taxiförare, att använda både i introduktion och under arbetets gång. Fokus är lastsäkring, spänna fast rullstol. Projektet planeras att starta under hösten. 

  A lone, hooded figure standing next to a car looking at an empty

  Förstudie: Statistik Hot och våld på jobbet

  Två gånger tidigare, (1999 och 2009), har TYA låtit SCB utföra enkätundersökningar för att få fram statistik kring hot och våld på jobbet mot taxiförare.

  Samhället förändras och nya/andra hot- och våldssituationer uppstår. Taxiförare är fortsatt ett utsatt yrke, idag lägre rånrisk än för tio år sedan, men våld/misshandel/”ord mot ord”-situationer uppstår dagligen. Pressade situationer även vid utförande av samhällsbetalda resor, inte enbart privata körningar nattetid. Hot- och våldssituationer uppstår även för personal inom andra/övriga av TYAs delbranscher, ex. miljöarbetare, distributionsförare och flygets markpersonal.

  Med detta som bakgrund har vi genomfört en förstudie för att utreda behovet av statistik kring hot och våld till samtliga av TYAs delbranscher, för att få fram ett beslutsunderlag till en eventuell enkätundersökning.

  Taxiförarens säkerhet

  Taxi och samhällsbetalda transporter är ofta tufft bevakat av media och samhället i stort. I offentligt upphandlade avtal är kraven högt ställda och konkurrensen stor. Priser pressas, stressnivån är stundtals väldigt hög och schyssta arbetsvillkor är omdiskuterade. Eftersom taxiföraryrket är ett ensamarbete är säkerheten för förarna mycket viktig och de behöver veta hur de ska agera i en hotfull situation.

  Idag har taxibilarna ofta en övervakningskamera installerad, en utveckling som vi på TYA bidragit till. Vi erbjuder också kursen: Hot och våld på jobbet.

  taxiguide

  Guide för anmälan av vissa brott mot taxiförare

  Enligt lag kan taxiförare i tjänst betraktas som trafiktjänsteman. Som taxiförare intar man därför en särställning om man utsätts för våld och/eller hot. Det är viktigt att försäkra sig om att polis och åklagare använder rätt lagparagraf. 

  TYA-guiden innehåller viktig information till alla taxiförare vid polisanmälan av vissa brott, där taxiförare ska ses som tjänsteman. Det här är något som alla taxiförare och deras arbetsgivare bör känna till. Här spelar även taxibolagets uniform en viktig roll. Med uniformen på visar du att du är taxiförare i tjänst. 

  Guiden är i kontokortsformat och lätt att ha med sig i plånbok och i korthållaren för TFL.

  Beställ guiden TYAs webbshop så att du alltid har ett exemplar med dig. För TYA-anslutna företag är den kostnadsfri.

  TYA har tagit fram guiden tillsammans med parterna Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen.  

  Telefonister

  Arbetsmiljöutmaningar

  Taxibranschen omfattar emellertid inte bara taxiförare, utan även andra yrkeskategorier som till exempel taxitelefonister vilka arbetar i en annan miljö än förarna. Deras arbetsmiljö, liksom förarnas, innebär mycket stillasittande och kan vara en utmaning för god arbetsmiljöhälsa. Här kan vi på TYA hjälpa till med kurser i bland annat arbetsmiljö och hälsa anpassade för taxibranschen. Se hela vårt kursutbud här!

  Sammantaget spelar TYA en viktig roll när det gäller att uppnå hög kompetens och god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper inom taxibranschen.

  Dela