Projekt och områden inom taxi

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Här hittar du ett urval av projekt som drivs för taxibranschen.
Janina Hjälm - Rudskoga Taxi

Branschnorm, Arbetsmiljö- och kompetenskrav i offentliga upphandlingar

Under 2017 genomförde TYA en inventering av utbildningskrav som ställs på färdtjänstförare i offentliga upphandlingar av olika taxitjänster. Inventeringen överensstämmer med uppfattningen hos TYAs anslutna taxiföretag, att det ställs väldigt många och väldigt olika utbildningskrav på förarna. Taxibranschen vill se en likriktning i upphandlingarna med enhetliga krav.

Projektets syfte är att få till stånd en likriktning vid upphandling av samhällsbetalda resor, där enhetliga krav ställs, ex. på förarnas utbildning. Med realistiska och tydliga krav säkras en god arbetsmiljö för förare och telefonister/trafikledare samt avtal med lägre risknivå för företagen – vilket säkrar företagens investeringar i personal/anställning och rekrytering. Målet är att ta fram en branschnorm (checklista) som ger stöd för upphandlare i sitt arbete med offentliga upphandlingar av olika taxitjänster.

A lone, hooded figure standing next to a car looking at an empty

Förstudie: Statistik Hot och våld på jobbet

Två gånger tidigare, (1999 och 2009), har TYA låtit SCB utföra enkätundersökningar för att få fram statistik kring hot och våld på jobbet mot taxiförare.

Samhället förändras och nya/andra hot- och våldssituationer uppstår. Taxiförare är fortsatt ett utsatt yrke, idag lägre rånrisk än för tio år sedan, men våld/misshandel/”ord mot ord”-situationer uppstår dagligen. Pressade situationer även vid utförande av samhällsbetalda resor, inte enbart privata körningar nattetid. Hot- och våldssituationer uppstår även för personal inom andra/övriga av TYAs delbranscher, ex. miljöarbetare, distributionsförare och flygets markpersonal.

Med detta som bakgrund har vi genomfört en förstudie för att utreda behovet av statistik kring hot och våld till samtliga av TYAs delbranscher, för att få fram ett beslutsunderlag till en eventuell enkätundersökning.

taxiguide

Taxiförarens säkerhet

Taxi och samhällsbetalda transporter är ofta tufft bevakat av media och samhället i stort. I offentligt upphandlade avtal är kraven högt ställda och konkurrensen stor. Priser pressas, stressnivån är stundtals väldigt hög och schyssta arbetsvillkor är omdiskuterade. Eftersom taxiföraryrket är ett ensamarbete är säkerheten för förarna mycket viktig och de behöver veta hur de ska agera i en hotfull situation.

Idag har taxibilarna ofta en övervakningskamera installerad, en utveckling som vi på TYA bidragit till. Vi erbjuder också kursen: Hot och våld på jobbet.

Guide för anmälan av vissa brott mot taxiförare

Enligt lag kan taxiförare i tjänst betraktas som trafiktjänsteman. Som taxiförare intar man därför en särställning om man utsätts för våld och/eller hot. Det är viktigt att försäkra sig om att polis och åklagare använder rätt lagparagraf.  
 
TYA-guiden innehåller viktig information till alla taxiförare vid polisanmälan av vissa brott, där taxiförare ska ses som tjänsteman. Det här är något som alla taxiförare och deras arbetsgivare bör känna till. Här spelar även taxibolagets uniform en viktig roll. Med uniformen på visar du att du är taxiförare i tjänst.  
 
Guiden är i kontokortsformat och lätt att ha med sig i plånbok och i korthållaren för TFL. 
 
Beställ guiden TYAs webbshop så att du alltid har ett exemplar med dig. För TYA-anslutna företag är den kostnadsfri. 
 
 TYA har tagit fram guiden tillsammans med parterna Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen.   

Man i rullstol utanför färdtjänstbil.

Rapport: Krav vid upphandling av färdtjänst

2017 genomförde TYA en inventering av de utbildningskrav som ställs på färdtjänstförare i samband med olika upphandlingar av taxitjänster. Rapporten som presenterar resultatet av inventeringen publicerades i april 2018 och var ett uppdrag från Branschråd Taxi 2016. Det är flera olika upphandlare och många olika typer av krav i upphandlingarna av färdtjänst – inte minst vad det gäller förarnas utbildningskrav.

Rapport: Krav vid upphandling av färdtjänst

Telefonister

Arbetsmiljöutmaningar

Taxibranschen omfattar emellertid inte bara taxiförare, utan även andra yrkeskategorier som till exempel taxitelefonister vilka arbetar i en annan miljö än förarna. Deras arbetsmiljö, liksom förarnas, innebär mycket stillasittande och kan vara en utmaning för god arbetsmiljöhälsa. Här kan vi på TYA hjälpa till med kurser och utbildningar i bland annat arbetsmiljö och hälsa anpassade för taxibranschen. Se hela vårt kursutbud här!

Sammantaget spelar TYA en viktig roll när det gäller att uppnå hög kompetens och god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper inom taxibranschen.

Dela