Rutiner och instruktioner

Rutiner krävs för en trygg och säker arbetsplats och instruktioner behövs då risk för olycksfall och ohälsa inte helt kan uteslutas.

Rutiner

Alla företag ska ha rutiner som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutiner är arbetssätt som är bestämda i förväg. Exempel på områden som ska ha rutiner är: samverkan, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt olycksfall och tillbud.

TYAs Rutinkoll

För att ta reda på vilka rutiner företaget har och vilka som behöver tas fram är den digitala checklistan TYAs rutinkoll ett bra hjälpmedel. Länk till Rutinkollen.

Mallar för rutiner i SAM och vanligt förekommande riskområden i transportbranschen samt en tom mall att använda för egna rutiner finns i Praktiska hjälpmedel.

Instruktioner

Instruktioner behövs då risk för olycksfall och ohälsa inte helt kan uteslutas. De är mer detaljerade än rutiner och beskriver hur riskfyllda arbetsmoment ska utföras på ett säkert sätt. Instruktioner talar om vad som ska göras vid olika situationer som kan uppstå. De kan även handla om specifika frågor, exempelvis brandskydd eller första hjälpen.

Om instruktioner följs kan risker undvikas. Vid allvarliga risker som inte kan elimineras ska instruktionerna vara skriftliga. Även instruktioner för övriga risker bör vara skriftliga.

Viktigt att:

 • skriftliga instruktioner är tillgängliga på arbetsplatsen.
 • skriftliga instruktioner är lätta att förstå.
 • alla som berörs av instruktionen är med vid framtagandet, så att de fungerar i praktiken.
 • arbetstagare följer de instruktioner som tas fram.
 • meddela ansvarig chef om instruktionerna är svåra att följa eller om de tänkta åtgärderna inte förebygger risken.

Ett tips är att instruktionerna finns tillgängliga i form av ett dokument eller som en skylt vid platsen där momentet utförs, till exempel när det gäller en instruktion för en maskin.

Detta ska ingå i en instruktion:

 • Vilket arbete instruktionen är avsedd för, namn på utfärdare samt datum för utfärdande.
 • Beskrivning av vilka förberedelser som krävs för arbetsuppgiften.
 • Arbetsbeskrivning av varje moment i uppgiften.
 • Namn på vem arbetstagaren ska vända sig till med frågor om instruktionen.
 • Beskrivning av vad som görs efter avslutad arbetsuppgift.
 • Beskrivning av vad som görs om en olycka eller ett tillbud inträffar.

Dela