25 principer för att arbeta säkert

Här hittar du 25 principer för att arbeta framgångsrikt med säkerhet i organisationer

De är resultatet av vetenskaplig forskning och har testats under verkliga arbetsförhållanden. Principerna är sammanställda ur material från boken ”Working Safe: How to Help People Actively Care for Health and Safety” av E. Scott Geller.

1. Styr själv

Organisationen skall själv styra säkerhetsarbetet. Det är större sannolikhet att uppnå en säker och trygg arbetsplats när organisationen arbetar med sina egna mål och inte enbart för att tillfredsställa myndigheters krav

2. Långsiktig förändring

Långsiktig förändring till en säker organisationskultur kräver både utbildning och träning. Utbildningen skall innehålla teorier och principer som lärs ut medan träningen innebär att varje medarbetare får öva och får feedback på säkra beteenden. Alla i organisationen behöver både förstå principerna och kunna tillämpa dem.

3. Chefen är förebilden

Alla chefer skall vara insatta i säkerhetsarbetet. De kan lära ut principerna och själva vara förebilder för säkra beteenden.

4. Tro på vad du gör!

Visa i ditt beteende att du som chef tror på säkerhetsarbetet. Föregå med gott exempel och uppmärksamma när du ser någon bete sig säkert.

5. Motivera den som vill

Tvinga inte medarbetare som är motståndare till säkerhetsarbete att vara följsamma. Men kom ihåg att informera och motivera de som visar vilja men är tveksamma.

6. Ge ägandeskap över säkerheten

Se till att de som arbetar i miljöer med risker får möjlighet att äga frågan om den egna säkerheten och får möjlighet att utveckla och engagera sig i en säker arbetsmiljö

7. Organisationskultur för säkerhet

En organisationskultur för säkerhet fokuserar kontinuerligt på faktorer inom tre områden: miljö, beteende och person. Förbättra miljön före fokusering på beteende.

Läs mer här

8. Räkna med vetenskapligt baserade metoder

Räkna inte med människans sunda förnuft när det gäller säkerhet. Räkna istället med vetenskapligt baserade metoder i praktisk tillämpning.

9. Fokusera på rätt sak!

Program för att öka säkerheten ska fokusera på säkra processer och beteenden. Undvik att fokusera för mycket på resultatet att minska eller eliminera tillbud och olyckor. Att belöna minskat antal olyckor riskerar att leda till förändrade beteenden – när det gäller att rapportera olyckor; inte till säkrare arbetsmiljö.

10. Värdering inte prioritering

Säkerhet är en värdering inte en prioritering. Säkerhet skall kopplas till alla andra beslut, inte vara något som är viktigt ibland och ibland inte.

11. Människan tar risker

Människans utveckling har inneburit att ta risker. Det är detta man måste ta med i beräkningen när man arbetar med att öka säkerheten i arbetet. Bekvämlighet, enkelhet och direkt nytta uppmuntras av naturen och det innebär risker.

12. Människan lär genom känslor

Människan lär sig genom känslor, genom de konsekvenser beteendet får och det man ser andra göra och vilka följder det får.

13. Förebilder har betydelse

Förebilder har betydelse, om förebilder beter sig säkert ökar det sannolikheten för säkra beteenden även hos andra. Den personliga erfarenheten ”det händer inte mig” får därmed en motkraft.

14. Regler och instruktioner från organisationens högre nivåer

Chefer skall vara vaksamma på att regler och instruktioner som kommer från organisationens högre nivåer kan leda till att medarbetare följer dem utan egna bedömningar av risker eller uppfattar det som att det är tillåtet att nå (kortsiktiga) produktionsmål på bekostnad av säkerheten.

15. Engagera arbetsgruppen

Arbetsgruppens engagemang i säkerhetsfrågor är viktigt. Det bidrar till ökat personligt ansvar samtidigt med ökad ömsesidig omsorg gruppmedlemmarna emellan.

16. Nyckeln till god säkerhetskultur

Nyckeln till god säkerhetskultur är att uppmärksamma när det fungerar och det signalerar nödvändigheten av att observera aktiviteter och ge positiv uppmärksamhet till säkra beteenden.

17. Var systematisk

Var systematisk i fyra steg:

1. Definiera kritiska beteenden.
2. Observera dessa.
3. Ta fram förslag på förbättring och genomför.
4. Fortsätt utvärdera och utveckla.

18. Det som påverkar mest

Det som påverkar mest är det som händer efter beteendet, men dessa konsekvenser är ofta för lite använda. Det som föregår beteendet är också viktigt men överanvänds (till exempel skyltar, påminnelser, checklistor, regler, instruktioner mm) och då blir de mindre effektiva.

19. Specifika instruktioner

Specifika instruktioner som leder till att medarbetaren blir delaktig i aktiviteter har större chans att påverka mot säkerhet.

20. Fokusera på värderingar

Om belöningar (eller bestraffningar) är de enda skälen till att säkra beteenden utförs är det något som är fel. Fokusera på värderingar och att medarbetaren förstår varför t ex skyddsutrustning skall användas.

21. Uppmärksamma säkra beteenden

En säker organisationskultur innebär att arbeta för att de positiva konsekvenserna av säkra beteenden är större än de negativa såsom utskällningar, hot om bestraffningar m.m. Fokus skall istället ligga på att uppmärksamma säkra beteenden.

22. Korrekta konsekvenser

Konsekvenser som utföraren inte behöver vänta på eller gissa sig till påverkar mera. Organisationer som vill öka säkra beteenden behöver jobba med att se till att konsekvenserna utformas på detta sätt.

23. Aggressivitet motverkar säkerhet

Aggressiva tillsägelser och hot påverkar i fel riktning; de leder till flykt, aggressivitet, apati och motstånd som motverkar säkerhet. Uppmuntra istället säkra beteenden.

24. Fortsätt ge positiv uppmärksamhet

Beteenden varierar, fortsätt därför att ge positiv uppmärksamhet även när det fungerar.

25. Personlig kontroll

Upplevelser av personlig kontroll är viktig och nås lättare när man arbetar för att nå framgång än när man arbetar för att slippa misslyckas. Personlig kontroll är väsentlig för att vidmakthålla säkra beteenden.

Dela