Introduktion

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska du som arbetsgivare som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Det styrs av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Du och ditt behörigt utsedda skyddsombud ska undersöka vilka risker som finns, bedöma hur allvarliga de är, åtgärda dem och följa upp. Precis som ni ska göra med den fysiska arbetsmiljön. Ni ska i samverkan regelbundet se över hur det är på er arbetsplats när det gäller:

  • den organisatoriska arbetsmiljön; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, arbetsfördelning och balans mellan krav och resurser.
  • den sociala arbetsmiljön; det sociala samspelet, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

OSA består av tre huvudområden:

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

Arbetet med OSA ska vara en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vår OSA-guide kan vara ett stöd för dig som ska arbeta med OSA i ert företag.

Kom ihåg

Samverkan är grunden i allt arbetsmiljöarbete!

Dela

Skriv ut