OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska du som arbetsgivare som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Det styrs av Arbetsmiljöverkets regelverk.

Tillsammans på företaget ska ni sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Om det finns fler än 10 arbetstagare i företaget måste ni dokumentera målen. Detta kan med fördel inkluderas i företagets arbetsmiljöpolicy. Förslag på arbetsmiljöpolicy finns i TYAs SAM-guide.

Du och ditt behörigt utsedda skyddsombud ska undersöka vilka risker som finns, bedöma hur allvarliga de är, åtgärda dem och följa upp. Precis som ni ska göra med den fysiska arbetsmiljön. Ni ska i samverkan regelbundet se över hur det är på er arbetsplats när det gäller:

 • den organisatoriska arbetsmiljön; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, arbetsfördelning och balans mellan krav och resurser.
 • den sociala arbetsmiljön; det sociala samspelet, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

OSA består av tre huvudområden:

 • Arbetsbelastning
  Ohälsosam arbetsbelastning uppstår när kraven under en längre tid överstiger resurserna, till exempel tid och/eller kunskap.
  När en obalans är så långvarig att det blir svårt för arbetstagare att återhämta sig tillräckligt, kan konsekvensen bli allvarlig.
 • Arbetstid
  Förläggning av arbetstid som ökar risken för ohälsosam arbetsbelastning är till exempel delade arbetspass, mycket övertid, långa arbetspass, och krav på att vara ständigt nåbar.
 • Kränkande särbehandling
  Kränkande särbehandling betyder handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa, eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.Alla företag ska ha en policy och en handlingsplan för att hantera kränkande särbehandling.

Läs mer i avsnitt Fördjupning.

Arbetet med OSA ska vara en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vår OSA-guide kan vara ett stöd för dig som ska arbeta med OSA i ert företag.

Kom ihåg

Samverkan är grunden i allt arbetsmiljöarbete!

Dela

Skriv ut