Forskning och arbetsmiljö

Inom TYA arbetar vi ofta med experter och forskare. Nedan följer ett par exempel av de samarbeten som har utförts som stöd för en bättre arbetsmiljö.

Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare

Nödstoppknapp i maskinrum

Olyckor på jobbet – varför då?

Olycksfall i arbetet är vanliga. Distributionsförare och terminalarbetare ligger högt i arbetsskadestatistiken varför det är viktigt att ta reda på vad som orsakar olyckorna och hur vi kan skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö i transportbranschen.

Projektet och forskningsstudien ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare” startades 2015 och slutfördes under 2017. Förutom expertis från Karolinska Institutet, Centrum för arbets- och miljömedicin och Stockholms läns landsting fanns arbetsmarknadens parter och TYA med i projektet som finansierades av AFA Försäkring.

Projektgruppen har förutom djupintervjuer gjort analyser av statistik från en tioårsperiod kring arbetsskador och arbetssjukdomar. Utifrån det har sambandsanalyser gjorts för att kunna se eventuella skademönster.

Kloka arbetsmiljöinvesteringar

del 6 - kloka arbetsmiljöinvesteringar

Kloka arbetsmiljöinvesteringar – Hur gör man?

Kostnader som kan kopplas till negativa hälsoeffekter utgör fyra procent av BNP i Sverige, vilket motsvarar 164 miljarder kronor. En stor summa pengar investeras årligen på arbetsplatser för att skapa kreativa, hälsosamma och säkra arbetsplatser. En naturlig fråga att ställa sig är då om man får ut den tänkta effekten av arbetsmiljöinvesteringen när det gäller minskade risker. Med den frågan som utgångspunkt har ett forskningsprojekt genomförts av Högskolan Dalarna med syftet att närmare följa och utvärdera ett antal genomförda investeringar. Projektet har varit finansierat av AFA Försäkring. Transportbranschen har ingått i projektet.

Mer information hittar du här – under publikationer.

 

Dela