ADR – Farligt gods

Farligt Gods – 1.3 utbildning

Alla personer som är inblandade i en transport av farligt gods ska vara utbildade. Det gäller både personal som endast arbetar med t.ex. ordermottagning/dokumenthantering och den personal som hanterar gods och/eller transportenheter.

Två utbildningar som regleras av ADR-regelverket är 1.3-utbildning och förarutbildning. För 1.3-utbildning finns krav på repetition samt dokumentation. I de allra flesta fall räcker ett ADR-intyg från en förarutbildning som 1.3-utbildning.

Företagets säkerhetsrådgivare har bl.a. som uppgift att bedöma och informera om vilken personal som behöver utbildning samt vad för utbildning personalen behöver.

TYA har två eLearningkurser för ADR. En för hamn och en för godstransport på väg:

eFarligt gods 2021, 1.3 för hamn
eFarligt Gods 2021, 1.3 utbildning för delaktiga i ADR transporter

Tanker lorry or truck on a motorway

MSBs ADR 1.3-utbildning

Information hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida:

1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

1.3 Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

1.3 Dokumentation

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). I 3 § LFG anges att med transport avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

I Sverige gäller kravet på att ha en säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, dvs. väg, järnväg, sjö och luftfart.

Ansvar och uppgifter för säkerhetsrådgivare. Förebyggande uppgifter: Säkerställa att berörd personal har tillräcklig utbildning och att den finns dokumenterad.

ADR-skyltar

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett internationellt avtal (Multilateralt avtal) som berör dig vars ADR-förarintyg slutar gälla under perioden 2020-03-01 – 2021-09-01. I och med Covid-19 och de utmaningar det ställer på repetitionsutbildningar så kommer giltigheten på de intyg som slutar gälla under perioden att förlängas till och med 2021-09-30. Förare behöver före 2021-10-01 ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt ADR-prov på ett förarprovskontor hos Trafikverket för att därefter fortsatt inneha ett giltigt ADR-intyg.

  • Vid en transport av farligt gods så rekommenderar MSB att man medför en kopia på det multilaterala avtalet, M333, om man omfattas av det. Inga nya intyg utfärdas för den aktuella förlängningen.
  • Den nya giltighetstiden för ADR-intyg baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det intyg som behöver förnyas. Man får alltså ingen längre giltighetstid på det nya intyget utan enbart en utökad tid för att förnya det befintliga intyget.
  • MSB vill uppmana till att försöka genomföra utbildning och prov i så god tid som möjligt för att inte drabbas av tidsnöd i februari.
  • Om du kör ADR med ett intyg som gått ut men i enlighet med den förlängda giltigheten ska du ha med dig en kopia på det multilaterala avtalet M333.

MSB ger ytterligare uppskov

Som förlängning på lättnaderna gällande ADR-repetitionsutbildning och prov under pandemin (upphör 1 okt 2022), tillåter MSB ytterligare en möjlighet.

Det här gäller dig som genomfört repetitionsutbildning innan 1 oktober och vars ADR-intyg slutar gälla innan du hunnit göra provet.

Om du har gått en repetitionsutbildning före 1 oktober 2021 och ditt ADR-intyg går ut i perioden 1 oktober 2021– 31 januari 2022 gäller följande:
Då räcker det att du skriver ett godkänt prov (inom 4-månader efter du gått repetitionsutbildning) för att din behörighet ska förlängas.
Du får inte transportera farligt gods under tiden från att ditt gamla intyg slutar gälla tills du fått ett nytt.

Du som inte genomgått en repetitionsutbildning innan 1 oktober och vars intyg upphört/upphör att gälla omfattas inte av detta utan behöver göra en ny grundutbildning.

Information från Trafikverket angående Covid-19

Med anledning av den ökade smittspridningen fortsätter Trafikverket att erbjuda kunskapsprov (teoriprov) som tidigare med begränsat och glesat antal platser i teorisalarna. Detta för att kunna hålla avstånd och göra rent mellan provtillfällen.

Vi följer utvecklingen och tar löpande beslut om ytterligare anpassning och förlängning.

Vi har alla ett stort ansvar i detta läge och vi vill också trycka på att ni för fram budskapen nedan:

  • Vid minsta symptom, stanna hemma och boka om eventuella prov
  • Undvik resande i landet
  • Ha god handhygien
  • Hålla avstånd, nyttja inte Trafikverkets väntrum om det inte är absolut nödvändigt

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Dela