Säkerhetskultur – arbeta säkert

Vad är det som gör att vi utsätter oss för risker?

Vad är det som gör att vi utsätter oss för risker i arbetet? Trots att vi kanske är medvetna om att det arbetssätt vi väljer är riskfyllt. Ett vanligt svar är att vi säger att:

”Det går fortare, jag är stressad!”

eller…

”Så här har jag alltid gjort och det har gått bra de flesta gånger!”

Med ökad kunskap om vad det är som gör att vi väljer ett riskfyllt arbetssätt framför ett säkert och få fler att välja det säkra arbetssättet, kan vi arbeta för ökad säkerhet i arbetet.

Sakerhetskultur5

Skapa en säkerhetskultur

Säkerhetskultur handlar om företagets eller organisationens gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhetsfrågor. En god säkerhetskultur kännetecknas av att ledningen ser säkerhetsfrågorna som en grundläggande värdering. Chefer på alla nivåer i organisationen arbetar med och hanterar säkerhetsfrågorna i det dagliga arbetet. Medarbetare engagerar sig och fokuserar på arbetssäkerhetsfrågor.

För att skapa en säkerhetskultur inom ett företag krävs att företaget har ständig uppmärksamhet och fokus på miljöfaktorer, personfaktorer och beteendefaktorer. Det går inte att enbart lägga fokus på beteendefaktorer utan att parallellt arbeta med miljöfaktorer som tex förbättringar i den fysiska arbetsmiljön.

Personfaktorer

Kunskap, yrkesskicklighet, förmåga, personlighet.

Miljöfaktorer

Utrustning, fysisk utformning, arbetsprocesser, temperatur.

Beteendefaktorer

Följsamhet till säkerhetsrutiner, coaching, ”actively caring” = att aktivt bry sig om sin egen och andras säkerhet.

Dela