Samverkan, arbetsmiljöpolicy och årshjul

Samverkan är grunden i allt framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

En arbetsmiljöpolicy är företagets vägledning i arbetsmiljöarbetet.

Årshjulet är ett hjälpmedel för att systematisera företagets arbetsmiljöaktiviteter.

Läs mer under respektive rubrik.

Samverkan

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna och skyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, det kallas att samverka.

Samverkan går ut på att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. I arbetsmiljöarbetet innebär det att man eliminerar risker och säkerställer en bra arbetsmiljö där chefer och arbetstagare trivs och utvecklas.

Samverkan kan ske på många olika sätt. Det kan vara månadsmöten mellan uppgiftsfördelade* chefer och skyddsombud, arbetsplatsträffar med arbetstagare och skyddsombud, skyddsronder ihop med skyddsombudet eller medarbetarundersökningar som lagts upp tillsammans med skyddsombudet. Det viktiga är att ta tillvara på de kunskaper som finns mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud samt arbetstagare. Vanligast är att arbetsgivaren samverkar med skyddsombudet som är representant för de anställda. Vid företag med minst 50 anställda ska det även finnas en skyddskommitté.

Länk till färdigt förslag på Rutin Samverkan

*Uppgiftsfördelad chef är en chef som har åtagit sig ansvaret att utföra en arbetsmiljöuppgift.

Arbetsmiljöpolicy

Alla företag – oavsett storlek och verksamhetsområde – ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå. Om företaget har tio eller fler arbetstagare ska policyn vara skriftlig. Målen för arbetsmiljöarbetet, inklusive mål för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, ska framgå i policyn.

Läs mer om hur en arbetsmiljöpolicy skrivs i
Arbetsmiljöpolicy – Stöd för framtagande

Länk till färdigt förslag på arbetsmiljöpolicy,
Arbetsmiljöpolicy – Förslag

Länk till tom mall för att skriva företagets egen arbetsmiljöpolicy,
Arbetsmiljöpolicy – Mall

Årshjul

För att få systematik i arbetsmiljöarbetet kan ett årshjul användas. Årshjulet gör det lättare att komma ihåg att genomföra exempelvis medarbetarsamtal, besiktning av arbetsutrustning och skyddsronder. Några av aktiviteterna ska genomföras en gång per år, vissa flera gånger per år medan andra endast vartannat år.

Ett årshjul kan användas som en del av den årliga uppföljningen av SAM.

Länk till Årshjul

Kom ihåg

Samverkan är grunden i allt arbetsmiljöarbete!

Dela