Säker APL

Checklista för säker APL

Säkerheten är a och o när man genomför APL och dessa frågor ska gå som en röd tråd genom hela APL-perioden. Att förebygga olyckor handlar till stor del om mental förberedelse. Dialog och löpande kontakter lägger grunden för att alla tar säkerheten på allvar.

  • Handledaren på företaget bör ha regelbunden kontakt med läraren/kontaktpersonen på skolan eller utbildningen som eleven kommer ifrån.
  • Diskutera med eleven hur denne kan träna förmågan att överblicka en situation och att vara förutseende.
  • För att den löpande dialogen med eleven och läraren ska fungera bra krävs dokumentation av aktiviteter och händelser i den digitala loggboken.
  • Handledaren kan i olika situationer på åkeriet, på terminalen, i trafiken och på plats hos kunder peka på och diskutera olika säkerhetsrisker och hur de kan förebyggas. Man kan även ta upp vad man ska göra om ett tillbud, eller i värsta fall, en olycka inträffar.
  • Det är viktigt att informera eleven om att arbetet som lastbilsförare, truckförare och terminalarbetare kan medföra vissa risker för hälsan om man inte är noggrann. Information om hur man arbetar rätt med ergonomiska hjälpmedel minskar risken för belastningsbesvär.

Som stöd för en säker APL har TYA tagit fram dokumentet Checklista för säker APL. Klicka här för att ladda ner checklistan.

Dela