Praktiska hjälpmedel

Här finns bland annat exempel på policys, mallar och rutiner för att dokumentera och arbeta med företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Policys, mallar och rutiner

Stöd för att skapa en arbetsmiljöpolicy Förklarande text om varför ni ska ha en arbetsmiljöpolicy samt exempel på vad en arbetsmiljöpolicy kan innehålla.

Mall för arbetsmiljöpolicy Den här mallen kan ni använda för att skriva ihop er arbetsmiljöpolicy.

Exempel på policy mot kränkande särbehandling Arbetsgivare ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Policyn ska vara känd för alla i verksamheten. Exemplet här innehåller en förklarande text om varför ni ska ha en rutin samt exempel på hur en policy kan utformas. Ni behöver lägga in ert eget företagsnamn i dokumentet. 

Exempel på rutin – Kränkande särbehandling Blankett färdig att använda. Ni behöver endast
lägga in ert eget företagsnamn i dokumentet och
vilka stödfunktioner just ni har.

Rutin vid tillbud eller vid signal från medarbetare – Arbetstid Ett problem eller en situation som är,
eller kan leda till, en hälsorisk på en arbetsplats ska
utredas och undersökas. I vårt förslag får du som
uppgiftsfördelad chef vägledning.

Rutin vid tillbud eller vid signal från medarbetare – Arbetsbelastning Ett problem
eller en situation som är, eller kan leda till, en
hälsorisk på en arbetsplats ska utredas och
undersökas. I vårt förslag får du som uppgiftsfördelad
chef vägledning.

Rutin vid tillbud eller vid signal från medarbetare – Kränkande särbehandling Arbetsgivare
är skyldiga att agera omedelbart efter kännedom
om att kränkande särbehandling förekommer.
I vårt förslag får du som uppgiftsfördelad chef
vägledning.

Tillbudsrapport gällande arbetstid och arbetsbelastning 
Precis som med fysiska
tillbud ska även tillbud kopplade till OSA anmälas.

Anmälan om kränkande särbehandling
Uppstår en situation vilken uppfattas som
kränkande ska den anmälas.
 

 

Checklistor

Övriga hjälpmedel

Dela

Skriv ut