Arbeta med risker

Risker* i verksamheten ska identifieras regelbundet. Det kallas för riskhantering och görs i fyra steg: undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp. Varje steg förklaras tydligare nedan.

Arbetet ska ske i samverkan och dokumenteras skriftligt.

Exempel på risker inom transportbranschen.

 • Arbete med truck
 • Användning av arbetsutrustning
 • Snubbla – Falla – Halka
 • Arbete med lastning/lossning
 • Arbetsbelastning
 • Arbete med kemiska produkter

En kemikalieförtecknings ska upprättas i samtliga företag där kemikalier förekommer. Mall finns i Praktiska hjälpmedel.  Läs mer om regler och kemiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

TYAs Riskhanteringsmodell

Modellen är beskriven i steg 1 till 4 nedan. Till stöd finns TYAs verktyg Checklista riskområde och Mall för Riskhantering. Det finns riskhanteringsmallar för 17 olika riskområden samt en tom mall för företagsspecifika riskområden. Länk till verktygen finns efter de fyra stegen.

 1. Undersöka:
  • Identifiera de riskområden** som finns på arbetsplatsen med TYAs Checklista riskområde.
  • Inventera de specifika risker som finns inom respektive riskområde genom TYAs olika riskhanteringsmallar, exempelvis Riskhantering Truckar.
 2. Bedöma: När undersökningen är klar ska riskernas allvarlighetsgrad bedömas. I TYAs riskhanteringsmodell används följande färger och bedömningar.
   • Grönt: Låg risk – ingen åtgärd.
   • Orange: Medelhög risk – åtgärda.
   • Rött: Hög risk – åtgärda direkt.
   • Blått: Ej aktuellt.
 1. Åtgärda: Eliminera risken eller aktivera skyddsåtgärder. Bestäm vem som är ansvarig för att åtgärden genomförs och en tid för uppföljning.
 2. Följa upp: En åtgärd ska alltid följas upp för att säkerställa att den gett planerad effekt.

Checklista riskområden och riskhanteringsmallar för 18 områden finns i Praktiska hjälpmedel.

Vi rekommenderar att ni sparar checklista och riskhanteringar för att plocka fram dessa vid nästkommande skyddsrond.

 

* En risk är något som kan leda till en oönskad händelse och ge upphov till skada eller ohälsa.

** Till exempel förändringar i organisationen, truckar, lyftanordningar och kemikalier.

Dela