Ansvar och roller

Det finns flera viktiga roller i företagets arbetsmiljöarbete och arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön. Om arbetsstället har minst fem arbetstagare ska ett skyddsombud utses, vid fler än 50 anställda ska även en skyddskommitté finnas. Ett företag ska ha tillgång till företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp.

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera måste alla anställda få kunskap om vilka risker som finns i verksamheten. Den enskilde arbetstagaren är skyldig att delta i arbetsmiljöarbetet, påtala eventuella risker samt följa rutiner och regler.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och behöver därför ha kunskap om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och vilka lagar och regler som gäller för den aktuella arbetsplatsen. Det innebär att i samverkan med behörigt utsett skyddsombud till exempel ta fram en arbetsmiljöpolicy, genomföra riskbedömningar och skyddsronder.

Skyddsombud

Om arbetsstället har minst fem arbetstagare ska ett behörigt skyddsombud utses. Skyddsombudet utses av den lokala fackliga organisationen. Behörigt utsett skyddsombud deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom samverkan med arbetsgivaren, det kan handla om undersökning av arbetsförhållanden, riskbedömning, planering av åtgärder och uppföljningar. Utsett skyddsombud har rätt till utbildning för att kunna sköta sitt uppdrag.

Regionalt skyddsombud

Den fackliga organisationen har möjlighet att utse ett skyddsombud som verkar inom ett större område och inte är knutet till ett specifikt företag. Ett sådant skyddsombud är ett regionalt skyddsombud. Det skyddsombudet har samma befogenheter och möjligheter som ett lokalt skyddsombud. De regionala skyddsombuden verkar på flera arbetsplatser och försöker underlätta så att fler lokala skyddsombud väljs. Både arbetsgivare, lokala skyddsombud och arbetstagare kan ställa frågor till de regionala skyddsombuden och på så sätt skapa samverkan som utvecklar en god arbetsmiljö.

Arbetstagaren

Alla anställda ska ha kunskap om vilka risker som finns i verksamheten samt vad som kan främja hälsan. Samtliga anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet genom att påtala risker, rapportera tillbud, följa rutiner och regler men även lämna synpunkter på förbättringar i arbetsmiljön.

Företagshälsovården eller annan sakkunnig hjälp*

De företag som inte själva har kunskap i arbetsmiljöfrågor ska vända sig externt för att få hjälp. Via företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp kan företag få råd och tips kring sitt arbetsmiljöarbete, men också hjälp med att göra till exempel utredningar, mätningar, genomföra riskbedömningar och medarbetarundersökningar, skriva rutiner och instruktioner.

* En oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering.

Personalavdelningar

Om det finns en HR-avdelning kan denna stötta företaget i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan till exempel handla om att agera rådgörande för skyddsronder, rehabiliteringar och andra arbetsmiljörelaterade uppgifter, eller att vara ett stöd kring frågor om den årliga uppföljningen av SAM.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har tillsynsansvaret. Det innebär att de gör inspektioner för att se till att företaget följer de arbetsmiljöregler som finns. En inspektion kan ske på Arbetsmiljöverkets initiativ eller påkallas av skyddsombud om arbetsgivare och skyddsombud inte är överens, till exempel vid en riskbedömning.

Dela