SAM-kollen

TYAs SAM-koll ger en överblick över företagets systematiska arbetsmiljöarbete. I svarsdelen ges vägledning till hur företaget arbetar vidare med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi rekommenderar att dokumentera svaren för företagets arbete framåt. Resultatet kan sparas i PDF-format.

Tillbaka till SAM-guidens startsida

Grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi har en Arbetsmiljöpolicy*

* Policy – en policy beskriver hur ni arbetar, era mål och riktning med t ex arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kränkande särbehandling

Vi samverkar* i vårt arbetsmiljöarbete

*Arbetsgivaren ska arbeta tillsammans med behörigt utsett skyddsombud och medarbetare i arbetsmiljöfrågor.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är känt av alla på företaget

Arbetsgivaren och cheferna har tillräckliga arbetsmiljökunskaper

Arbetstagarna har tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att arbeta tryggt och säkert

Vi har tillräckliga kunskaper om de arbetsmiljörisker som finns i vårt företag

Vi anlitar sakkunnig hjälp* när vi inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper i företaget

* Fristående extern expertresurs inom arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering.

Vi har uppgiftsfördelning*

* Arbetsgivaren har alltid arbetsmiljöansvaret men arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet kan fördelas på andra chefer och arbetsledande personal.

Riskhantering

Vi undersöker vår fysiska arbetsmiljö

Vi undersöker vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö*

* Arbetsbelastning, arbetstidens planering och kränkande särbehandling

Vi riskbedömer vår arbetsmiljö*

* fysisk, organisatorisk och social

Vi riskbedömer vid förändringar i verksamheten

Vi åtgärdar direkt de risker vi kan

Vi upprättar handlingsplaner*

* När en risk inte kan åtgärdas direkt ska den skrivas in i en handlingsplan.

Vi åtgärdar de risker vi har fört in vår handlingsplan

Vi följer upp och kontrollerar att våra åtgärder har gett önskad effekt

Tillbud och arbetsolyckor

Vi har ett rapporteringssystem för tillbud och olyckor

Vi rapporterar in allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket

Vi utreder allvarliga tillbud och olyckor

Övrigt

Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi kontrollerar besiktningspliktig utrustning*

* Viss arbetsutrustning ska regelbundet besiktigas och fel åtgärdas. Ex trycksatta anordningar och bakgavellyftar

Dela