SAM-kollen

TYAs SAM-koll ger en överblick över företagets systematiska arbetsmiljöarbete. I svarsdelen ges vägledning till hur företaget arbetar vidare med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi rekommenderar att dokumentera svaren för företagets arbete framåt. Resultatet kan sparas i PDF-format.

Tillbaka till SAM-guidens startsida

Grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi har en Arbetsmiljöpolicy*

* Policy – en policy beskriver hur ni arbetar, era mål och riktning med t ex arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kränkande särbehandling

Vi samverkar* i vårt arbetsmiljöarbete*Arbetsgivaren ska arbeta tillsammans med behörigt utsett skyddsombud och medarbetare i arbetsmiljöfrågor.
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är känt av alla på företaget
Arbetsgivaren och cheferna har tillräckliga arbetsmiljökunskaper
Arbetstagarna har tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att arbeta tryggt och säkert
Vi har tillräckliga kunskaper om de arbetsmiljörisker som finns i vårt företag
Vi anlitar sakkunnig hjälp* när vi inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper i företaget* Fristående extern expertresurs inom arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering.
Vi har uppgiftsfördelning** Arbetsgivaren har alltid arbetsmiljöansvaret men arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet kan fördelas på andra chefer och arbetsledande personal.

Riskhantering

Vi undersöker vår fysiska arbetsmiljö
Vi undersöker vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö** Arbetsbelastning, arbetstidens planering och kränkande särbehandling
Vi riskbedömer vår arbetsmiljö** fysisk, organisatorisk och social
Vi riskbedömer vid förändringar i verksamheten
Vi åtgärdar direkt de risker vi kan
Vi upprättar handlingsplaner** När en risk inte kan åtgärdas direkt ska den skrivas in i en handlingsplan.
Vi åtgärdar de risker vi har fört in vår handlingsplan
Vi följer upp och kontrollerar att våra åtgärder har gett önskad effekt

Tillbud och arbetsolyckor

Vi har ett rapporteringssystem för tillbud och olyckor
Vi rapporterar in allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket
Vi utreder allvarliga tillbud och olyckor

Övrigt

Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete
Vi kontrollerar besiktningspliktig utrustning** Viss arbetsutrustning ska regelbundet besiktigas och fel åtgärdas. Ex trycksatta anordningar och bakgavellyftar

Dela