OSA-guiden

För att främja hälsa och förebygga ohälsa hos medarbetare på er arbetsplats ska ni i samverkan systematiskt undersöka, bedöma och åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA.

I TYAs OSA-guide finner du allt från allmän information till fördjupningsavsnitt, och praktiska hjälpmedel.

  • För att kunna ta del av alla dessa funktioner behöver du ett lösenord från vår webbshop.
  • Lösenordet är kostnadsfritt för TYA-anslutna företag, deras skyddsombud och alla deras anställda.
  • När du skaffat ditt lösenord kan du använda det för att låsa upp de dokument som finns länkade i OSA-guiden.

För att få en överblick över hur ert företags arbete med OSA fungerar kan du börja med Snabbkollen.

OSA Cirkel

Introduktion

Introduktion till organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Nuläge - företaget

Checklistor för att kartlägga företagets rutiner gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Nuläge - medarbetare

Checklista för medarbetarundersökning gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Planera

Riskbedömning/Sammanställning och handlingsplan för att följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

OSA Cirkel Följa upp Undersöka Riskbedöma Åtgärda

Följ upp åtgärdade risker för att säkerställa att de försvunnit eller minskat, och att inga nya risker har uppstått.

Undersök den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ta reda på vilka risker som finns.

Det kan göras till exempel genom skyddsronder, enkäter, intervjuer, dialog på en arbetsplatsträff eller medarbetarsamtal.

Bedöm de risker som upptäcks genom att väga samman vilken skada som kan uppstå och hur troligt det är att något ska hända.

Riskbedömning görs när en risk upptäcks, när något har inträffat eller inför förändringar i verksamheten.

Åtgärda de risker som upptäckts. Prioritera de risker som kan leda till störst skada och som är mest troliga att de sker.

Bedömda risker och förslag på åtgärder förs in i en handlingsplan som beskriver vilken risk som ska åtgärdas, hur den ska åtgärdas, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och när åtgärden ska följas upp.

Praktiska hjälpmedel

Exempel på policys, mallar och rutiner mm för att dokumentera och arbeta med företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Fördjupning

Fördjupning om föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildning

TYAs utbildningar inom Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Länkar

Bra länkar för dig som vill läsa mer om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Snabbkollen

Kan ni svara Ja på dessa frågor har ni ett fungerande OSA-arbete, om inte finner ni hjälp för OSA-arbetet på övriga sidor i TYAs OSA-guide.

Tänk på att dokumentera era svar och skriva in eventuella åtgärder i en handlingsplan. Ni kan använda TYAs Handlingsplan som finns att ladda ner under området Planera ovan.

Del 1 - OSA


Har företaget rutiner och arbetssätt för att systematiskt arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Del 2 - Kunskaper

Har företagets chefer och arbetsledare kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning* samt kränkande särbehandling?

* ohälsosam arbetsbelastning = när arbetstiden inte räcker till och arbetsmängden är för stor under en längre tid samt/eller att arbetet innebär stark psykisk påfrestning

Del 3 - Policy kränkande särbehandling

Det finns krav på en skriftlig policy med mål och uttryckligt avståndstagande från kränkande särbehandling. Finns det?

Det ska göras känt vad som händer om kränkande särbehandling förekommer och hur och till vem man ska vända sig. Görs det?

Del 4 - Rutiner


Har ni rutiner för att genomföra riskbedömning gällande ”ohälsosam arbetsbelastning” *?

* ohälsosam arbetsbelastning = när arbetstiden inte räcker till och arbetsmängden är för stor under en längre tid samt/eller att arbetet innebär stark psykisk påfrestning

Resultatet av riskbedömningarna ska samlas i en handlingsplan. Görs det?

Till toppen

Dela