Förebyggande insatser

Säkerhet

Alla människor har rätt att känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats

Många arbetsmiljöfrågor berör flera yrkesgrupper inom transportbranschen. De belastningsergonomiska förhållandena är till exempel en grundläggande fråga för distributionsförare liksom för lager och terminalarbetare. Frågor om hot och våld har under många år varit aktuella för många medarbetare i branschen.

Här hittar du exempel på kurser, informationsmaterial, rapporter med mera som berör olika arbetsmiljöfrågor- ämnen.

Terminalarbetare kör truck

Arbeta säkert

(Arbeta säkert med ABC-modellen)

På TYAs sida: Arbeta säkert finns hjälp och guider till säkra beteenden, som leder till färre olyckor på arbetsplatserna.

Varje år råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i arbetet, vilket innebär stora personliga och ekonomiska förluster. Många av dessa hade kunnat undvikas, om det funnits bättre förutsättningar för att arbeta säkert.

Arbeta säkert visar filmexempel på säkra arbetssätt, man kan testa hoppsimulatorn eller göra ett självtest för att spegla säkerheten i det egna arbetet.

Vad är ABC- modellen?

ABC-modellen är ett hjälpmedel för att förstå och påverka beteenden. Modellen består av tre delar: A som i aktiverare, B som i beteende och C som i konsekvens (från engelskans consequence).

Man på lager har ont i ryggen

Belastningergonomi

Fysisk belastning är en naturlig del av våra liv och vi människor är byggda för rörelse och aktivitet. Samtidigt är det en vanlig orsak till långtidssjukskrivning i transportbranschen.

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, tunga lyft och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Här ingår bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, vilken utrustning som finns och hur arbetet är organiserat.

TYA har tagit fram en bok anpassad för vår bransch Hälsa och ergonomi för transportbranschen. Boken ger tips och råd om hälsa och livsstil, hur man arbetar ergonomiskt riktigt samt beskriver enkla övningar för stretchning och träning.

TYA har även företagsanpassad kurs Ergonomi och hälsa.

Man on airplane wing

Fallrisker

Fallolyckor tillhör de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor. Det i sin tur leder till sjukfrånvaro bland såväl kvinnor som män. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbeten med fallrisk – precis som alla risker på en arbetsplats – riskbedömas och planeras noggrant i förväg av arbetsgivaren. Det ska finnas instruktioner till arbetstagarna om vilka skydd som ska användas och hur de ska användas.

Vid val av fallskydd är det viktigt att tänka på följande:

  • vilket slags arbete ska utföras?
  • vilka säkra arbetsmetoder står till buds?
  • hur ser platsen för arbetet ut (höjd, lutning, bärighet med mera)?
  • hur kan man ta sig upp till platsen där arbetet ska utföras och ner igen?
  • hur lång tid tar arbetet?
  • hur många ska arbeta på platsen samtidigt?
  • finns det behov av avspärrningar?

TYA har tagit fram en bra vägledning på vilka bestämmelser som gäller vid till exempel arbete på hög höjd. Klicka här för att komma till foldern i webbshopen.

Taxiförare i bilen på kvällen.

Hot och våld

Hot och våld i arbetet förekommer inom de flesta branscher och är ett allvarligt arbetsmiljö­problem. För att minska riskerna är det viktigt att planera och genomföra ett förebyggande arbete.

TYA har en kurs för anställda i flera av transportsektorns delbranscher, där hotfulla situationer kan vara ett inslag i arbetet. Kursen belyser säkerhetsaspekter i vardagen och hur man kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras.

Kurserna Hot och våld mot Taxiförare och Hot och våld på jobbet, transportbranscher finns i TYAs kursprogram.

Man sover

Skift- och nattarbete

Att arbeta skift och natt kan innebära stora påfrestningar på hälsan och det ökar risken för arbetsskador och olyckor. Skift- och nattarbete påverkar också privatlivet och kan leda till att arbetstagaren får för lite tid för familj och fritid. Kombinationen av ett bra schema, bra arbetsmiljö och att skiftarbetaren själv tar ansvar för sömn och livsstil innebär lägre risker för allvarliga sjukdomar och olyckor.

TYA har tagit fram en guide: Skift- och nattarbete, som ger tips och råd till bra arbetsförhållanden och levnadsvanor.

Palldragare på lastbilsflak.

Varumottagning

Varumottagens utformning är en viktig del av den fysiska arbetsmiljön för bland annat lager- och terminalarbetare samt distributionsförare. Om de är dåligt utformade ökar risken för belastningsbesvär och arbetsolyckor.

TYAs handbok Bättre varumottag ger stöd vid planering, projektering och användning av varumottag.

Boken Bättre varumottag kan beställas i webbshopen.

Man med tunga kartonger sant viktmärken

Viktmärkning

Vid manuell hantering av gods måste du anpassa både arbetsteknik och kraftinsats till bördans vikt för att minimera riskerna för belastningsskador.
Risken för felaktigt utförda lyft med belastningsskador som följd ökar om du hanterar gods med okänd vikt. En tydlig viktmärkning är därför av stor betydelse, inte minst på arbetsplatser där gods med mycket varierande vikt hanteras. Gemensamma branschregler för viktmärkning finns sedan 2001. Reglerna togs fram av TYA i samarbete med flera berörda företag och organisationer. Vid viktmärkning används följande symboler.

Symbol 1: 0 – 15 kg. Arbetsskaderisk: Liten. Tänk på: Risk vid dålig arbetsställning.

Symbol 2: 15 – 25 kg. Arbetsskaderisk: Kan leda till skada. Tänk på: Ha tillgång till arbetsutrustning.

Symbol 3: Över 25 kg. Arbetsskaderisk: Ej lämpligt att lyfta. Tänk på: Kräver arbetsutrustning.

Ladda ner foldern: Branschregler viktmärkning av gods och paket

Ladda ner viktsymbolerna på denna sida.

Dela