Kloka arbetsmiljöinvesteringar

Delutskick 1. Kloka arbetsmiljöinvesteringar – Hur gör man?

Kostnader som kan kopplas till negativa hälsoeffekter utgör 4% av BNP i Sverige, vilket motsvarar 164 miljarder kronor. En stor summa pengar investeras årligen på arbetsplatser för att skapa kreativa, hälsosamma och säkra arbetsplatser. En naturlig fråga att ställa sig är då om man får ut den tänkta effekten av arbetsmiljöinvesteringen när det gäller minskande risker. Med den frågan som utgångspunkt har ett forskningsprojekt genomförts av Högskolan Dalarna med syftet att närmare följa och utvärdera ett antal genomförda investeringar. Projektet har varit finansierat av AFA Försäkring. Transportbranschen har ingått i projektet.

Forskningsledarna Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén.

I en serie av sex artiklar kommer vi i korthet under året att presentera resultaten.

Läs även mer på: http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1138489&dswid=-6744

 

Delutskick 2. Kloka arbetsmiljöinvesteringar – Identifiera behov och riskbedöma

Forskningsprojektet om kloka arbetsmiljöinvesteringar har utmynnat i förslag till sju viktiga steg som behöver finnas med för att en investering på ett effektivt sätt ska lyckas att skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsplats. Om de stegen följs kan de brister som konstaterades i forskningsprojektet undvikas.

Grafik2

Läs mer på: http://www.du.se/sv/om-oss/personlig-presentation/?userid=1998839721 under Publikationer.

 

Delutskick 3. Kloka arbetsmiljöinvesteringar – Involvera anställda och konsultera extern expertis

Forskningsprojektet om kloka arbetsmiljöinvesteringar har identifierat vikten av att involvera anställda och att konsultera extern expertis. För att nå framgång krävs att de insatser som görs på arbetsplatsen tar hänsyn till hur arbetet går till. Den kompetensen finns bara hos de anställda. Hur en förändring påverkar arbetsmiljörisker och hur investeringen ska utformas och användas för att minimera risker ställer andra krav på kompetens. Ofta saknas den kompetensen inom företaget och då är företagshälsovården en naturlig partner. I projektet finns exempel från transportbranschen samt verkstadsindustrin i hur man arbetat med detta.

Grafik3  aimee_utsk3_1

 

Delutskick 4. Kloka arbetsmiljöinvesteringar – Upphandling, implementering och utbildning

Forskningsprojektet om kloka arbetsmiljöinvesteringar lyfter fram vikten av att tydligt beskriva vad som ska uppnås med investeringen och att definiera tydliga mål. I en upphandling ska kraven innehålla tekniska detaljer men framförallt hur utbildning av personalen ska genomföras för att maximalt utnyttja investeringen.

Resultat för arbetsmiljön kopplat till riskbedömningen ska beskrivas av leverantören. Genom att ta in flera offerter och sedan värdera de olika leverantörernas kompetens ges bästa förutsättningar att nå önskat resultat.

Läs mer på: http://www.du.se/sv/om-oss/personlig-presentation/?userid=1998839721 under Publikationer.