Viktigt meddelandeProblem att ringa till TYA! | Det är för tillfället problem med att ringa till TYA. Telefonleverantören är medveten…

Taxi

Taxi

– ett varierande yrke. I Sverige (2018) finns ca 15 000 taxiregistrerade fordon som utför både persontransporter och budkörningar. De innefattar både samhällsbetalda resor som till exempel sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar samt de vanliga taxikörningarna för företag och privatpersoner.

Taxiyrket

Service, social och flexibel är tre nyckelord inom taxibranschen där människor, miljö och teknik är i fokus. Möt Tina, Linda och Saied med flera när de och deras kollegor berättar om varför de gillar att arbeta i taxibranschen. De kör skolskjuts, sjuk- och mattransporter, person- och företagstaxi och några av dem jobbar också i beställningscentralen.

Aktuella projekt:

Janina Hjälm - Rudskoga Taxi

Branschnorm, Arbetsmiljö- och kompetenskrav i offentliga upphandlingar

Under 2017 genomförde TYA en inventering av utbildningskrav som ställs på färdtjänstförare i offentliga upphandlingar av olika taxitjänster. Inventeringen överensstämmer med uppfattningen hos TYAs anslutna taxiföretag, att det ställs väldigt många och väldigt olika utbildningskrav på förarna. Taxibranschen vill se en likriktning i upphandlingarna med enhetliga krav.

Projektets syfte är att få till stånd en likriktning vid upphandling av samhällsbetalda resor, där enhetliga krav ställs, ex. på förarnas utbildning. Med realistiska och tydliga krav säkras en god arbetsmiljö för förare och telefonister/trafikledare samt avtal med lägre risknivå för företagen – vilket säkrar företagens investeringar i personal/anställning och rekrytering. Målet är att ta fram en branschnorm (checklista) som ger stöd för upphandlare i sitt arbete med offentliga upphandlingar av olika taxitjänster.

Projektet startar under sommaren.

Förstudie: Vilka utbildningsbehov finns i TYAs anslutna taxiföretag?

Projektets syfte och mål är att utreda vilket behov av utbildningar våra anslutna taxiföretag har. En enkät kommer att skickas ut till företagen och svaren presenteras i en rapport, som även bidrar till utvecklingsarbetet av vårt kursutbud.

Förstudie: Taxiförares arbetsbelastning och övertidsuttag

Bakgrunden till den här förstudien är att taxiförare signalerar att det är alldeles för hög arbetsbelastning med långa arbetspass och mycket övertid. Taxiförare uppger att de överväger att sluta som taxiförare och lämna branschen, med hänvisning till de långa arbetspassen och övertidsmängden.

Vi genomför en förstudie för att sammanställa fakta från arbetsgivarna, sett till bland annat hur stor övertidsuttaget var under 2017 och 2018, samt orsaker till att personal slutade under samma period. Efter genomförd förstudie har vi ett underlag som visar huruvida hög arbetsbelastning och stort övertidsuttag överensstämmer med förares upplevelse, samt eventuell kompetensförlust för taxibranschen.

A lone, hooded figure standing next to a car looking at an empty

Förstudie: Statistik Hot och våld på jobbet

Två gånger tidigare, (1999 och 2009), har TYA låtit SCB utföra enkätundersökningar för att få fram statistik kring hot och våld på jobbet mot taxiförare.

Samhället förändras och nya/andra hot- och våldssituationer uppstår. Taxiförare är fortsatt ett utsatt yrke, idag lägre rånrisk än för tio år sedan, men våld/misshandel/”ord mot ord”-situationer uppstår dagligen. Pressade situationer även vid utförande av samhällsbetalda resor, inte enbart privata körningar nattetid. Hot- och våldssituationer uppstår även för personal inom andra/övriga av TYAs delbranscher, ex. miljöarbetare, distributionsförare och flygets markpersonal.

Med detta som bakgrund genomför vi en förstudie för att utreda behovet av statistik kring hot och våld till samtliga av TYAs delbranscher, för att få fram ett beslutsunderlag till en eventuell enkätundersökning.

Taxiförare i bilen på kvällen.

Taxiförarens säkerhet

Taxi och samhällsbetalda transporter är ofta tufft bevakat av media och samhället i stort. I offentligt upphandlade avtal är kraven högt ställda och konkurrensen stor. Priser pressas, stressnivån är stundtals väldigt hög och schysta arbetsvillkor är omdiskuterade. Eftersom taxiföraryrket är ett ensamarbete är säkerheten för förarna mycket viktig och de behöver veta hur de ska agera i en hotfull situation.

Idag har taxibilarna ofta en övervakningskamera installerad, något som vi på TYA bidrog till. Vi erbjuder också kurser i t ex Hot och våld eller kursen Krisstöd. Utbildningsmaterial  på temat hot och våld finns i webbshopen under rubriken ”Taxi”.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Man i rullstol utanför färdtjänstbil.

Rapport: Krav vid upphandling av färdtjänst

2017 genomförde TYA en inventering av de utbildningskrav som ställs på färdtjänstförare i samband med olika upphandlingar av taxitjänster. Rapporten som presenterar resultatet av inventeringen publicerades i april 2018 och var ett uppdrag från Branschråd Taxi 2016. Det är flera olika upphandlare och många olika typer av krav i upphandlingarna av färdtjänst – inte minst vad det gäller förarnas utbildningskrav.

Rapport: Krav vid upphandling av färdtjänst

Telefonister

Arbetsmiljöutmaningar

Taxibranschen omfattar emellertid inte bara taxiförare, utan även andra yrkeskategorier som till exempel taxitelefonister vilka arbetar i en annan miljö än förarna. Deras arbetsmiljö, liksom förarnas, innebär mycket stillasittande och kan vara en utmaning för god arbetsmiljöhälsa. Här kan vi på TYA hjälpa till med kurser och utbildningar i bland annat arbetsmiljö och hälsa anpassade för taxibranschen.

Sammantaget spelar TYA en viktig roll när det gäller att uppnå hög kompetens och god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper inom taxibranschen.

Porträtt på en taxiförare

Att läsa om taxiyrket

För att köra taxi i Sverige krävs förutom ett vanligt körkort en taxiförarlegitimation som efter ett godkänt kunskaps- och körprov utfärdas av Transportstyrelsen. Alla taxibilar är anslutna till en beställningscentral, en ”taxiväxel”, där både telefonister och trafikledare arbetar.

Är du nyfiken på att arbeta i taxibranschen eller är du ny som förare så har vi både material och utbildning för dig. Även du som har många år i yrket som taxiförare kan hitta information om både branschen och yrket, till exempel Arbetsmiljön för förare av specialfordon och Om det händer….

Läs mer om utbildningar Under rubriken Arbeta i branschen på denna webbsida finns information om olika typer av utbildningar. Hur du blir taxiförare finns under Arbetsmarknadsutbildning.

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Nyheter

Filmfonster

Två nya filmer – Taxi och Däckmontör

29 oktober, 2018

TYA har under hösten tagit fram två nya…
Man i rullstol utanför färdtjänstbil.

Ny rapport för krav vid upphandling av färdtjänst

16 mars, 2018

Utbildningskrav som idag ställs på färdtjänstförare vid upphandling…
Till nyhetsarkivet

Dela