ADR – Farligt gods

Glöm ej att förnya ditt ADR-intyg!

ADR-utbildning är ett måste för alla som kör farligt gods, men allt fler glömmer att förnya intyget i tid. Något som blivit ett problem för branschen enligt MSB.

Ett ADR-intyg gäller i fem år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har dock upptäckt en ökning av lastbilsförare som inte förnyar intyget i tid.

–Vi har sett flera fall där förare har väntat in i det sista och sen inte hunnit förnya intyget innan det gått ut. Problemet är att de som missar repetitionen måste gå om grundutbildningen, vilket är mer tidskrävande och därför kan bli dyrare, säger Jan Nilsson handläggare på MSB.

Det många inte känner till är att man kan uppdatera ADR-intyget under hela sista året av giltighetstiden. Stefan Reimers, projektledare på TYA, tipsar om att boka in repetitionsutbildning och ADR-prov i god tid.

– Det nya intyget börjar inte gälla förrän det gamla tar slut, vilket gör att du inte vinner något på att skjuta upp provet, säger Stefan Reimers.

Länkar:

Se godkända ADR-utbildare på MSBs webbsida.

Boka ADR-prov på Trafikverkets webbsida.

Tunna med kemikalier - adr.

Farligt Gods – 1.3 utbildning

Alla personer som är inblandade i en transport av farligt gods ska vara utbildade. Det gäller både personal som endast arbetar med t.ex. ordermottagning/dokumenthantering och den personal som hanterar gods och/eller transportenheter.

Två utbildningar som regleras av ADR-regelverket är 1.3-utbildning och förarutbildning. För 1.3-utbildning finns krav på repetition samt dokumentation. I de allra flesta fall räcker ett ADR-intyg från en förarutbildning som 1.3-utbildning.

Företagets säkerhetsrådgivare har bl.a. som uppgift att bedöma och informera om vilken personal som behöver utbildning samt vad för utbildning personalen behöver.

Tanker lorry or truck on a motorwayTunnor på pallarADR-skylt på lastbil

Information hämtad från MSB´s hemsida: (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

1.3 Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

1.3 Dokumentation

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). I 3 § LFG anges att med transport avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

I Sverige gäller kravet på att ha en säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, dvs. väg, järnväg, sjö och luftfart.

Ansvar och uppgifter för säkerhetsrådgivare. Förebyggande uppgifter: Säkerställa att berörd personal har tillräcklig utbildning och att den finns dokumenterad.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

chemical depot industry

1.3 – En ny kurs för dig som arbetar med farligt gods!

12 december, 2018

Alla som är inblandade i en transport av…
Till nyhetsarkivet

Dela