Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare

Nödstopp i maskinrum

Olyckor på jobbet – varför då?

Olycksfall i arbetet är vanliga. Distributionsförare och terminalarbetare ligger högt i arbetsskadestatistiken varför det är viktigt att ta reda på vad som orsakar olyckorna och hur vi kan skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö i transportbranschen.

Projektet och forskningsstudien ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare” startades 2015 och slutfördes under 2017. Förutom expertis från Karolinska Institutet, Centrum för arbets- och miljömedicin och Stockholms läns landsting fanns arbetsmarknadens parter och TYA med i projektet som finansierades av AFA Försäkring.

Projektgruppen har förutom djupintervjuer gjort analyser av statistik från en tioårsperiod kring arbetsskador och arbetssjukdomar. Utifrån det har sambandsanalyser gjorts för att kunna se eventuella skademönster.

Truckolycka på lager

Långa sjukskrivningar efter arbetsolyckor

Forskningsstudien ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare” visar att det under en tioårsperiod har varit vanligare med långa sjukskrivningar efter arbetsolyckor för distributionsförare än för terminalarbetare.

Bland arbetssjukdomarna dominerade muskel- och ledbesvär. Vanligast var arbetsolyckor som till exempel förlorad kontroll av utrustning eller fallskador i samband med bortforsling av avfall eller annat material.

Var sjätte dag inträffade en så allvarlig skada på jobbet att en förare fick bestående men. Orsakerna var främst skadehändelser som ”falla”, ”ramla”, ”lasta, lossa, bära”. Ungefär en allvarlig skada per månad med lång efterföljande sjukskrivningsperiod skedde med en truck inblandad.

Construction worker wearing safety harness.

Djupintervjuer med skadedrabbade

I forskningsstudien ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare” genomfördes djupintervjuer med olika skadedrabbade. Där framkom flera involverande faktorer – exempelvis trasig arbetsutrustning i kombination med tidspress eller en obalans mellan krav och kontroll.

Föraryrket är ofta ett ensamarbete, där föraren på egen hand behöver lösa problem eller oväntade händelser som uppkommer. Det ställer krav på kunskapsbaserat och reflektivt handlande.

Intervjuerna visade också att handlingar av rutin/regelkaraktär hade föregått runt 70% av olycksfallsförloppen med undantag från gruppen ”lasta, lossa, bära” där 65% av fallen föregicks av handlingar som kräver kunskap/reflektion. 58% av olycksfallen hade inträffat vid lossning av gods hos kund.

Ladda ner rapporten som pdf

Ladda ner en populärversion av rapporten

Dela